Hoạ Sĩ Nổi Tiếng Thế Giới – Cuộc Đời, Sự Nghiệp & Tác Phẩm