Hoạ Sĩ Nổi Tiếng Việt Nam – Cuộc Đời, Sự Nghiệp & Tác Phẩm